Информотерапия аутоимунного гепатита

на македонском  и английском языке

ТРЕТИРАЊЕ НА АВТОИМУН ХЕПАТИТИС СО ИНФОРМОТЕРАПИЈА
Татјана Илијевска, Кристијан Давидовски 
Скопје, Македонија

TREATMENT OF AUTOIMMUNE HEPATITIS WITH INFORMOTHERAPY

Tatjana Ilijevska, Kristijan Davidovski

Skopje, Macedonia

ВОВЕД:
Автоимун хепатитис (AIH) е хронична болест од непозната причина, се карактеризира со продолжено хепатоцелуларно воспаление и некроза, со тенденција да напредува до цироза. Имунолошки серум маркери се често присутни и болеста е често поврзувана со други автоимуни болести.

Епидемиологија
• Преваленцaта на автоимун хепатитис (AIH) во Европа се движи во опсег од 10-17 случаи на 100.000 лица. [1]
• Тој е најчест кај оние на возраст помеѓу 10 и 30 години и оние помеѓу 40 и 50 години, но може да се појави на било која возраст.
• на AIH се должат 3% од извршените трансплатации на црн дроб во Европа.
• Жените се погодени три до четири пати почесто отколку мажите.

Знаци и тестови кои се испитуваат:
• Абнормални тестови за испитување на хепатална функција
• Биопсија на црниот дроб која покажува хроничен хепатитис
Тестови за автоимун хепатитис:
• Anti-liver kidney microsome тип 1 антитела (анти LKM-1)
• Анти-нуклеарни антитела (АНА)
• Анти-мазни мускулни антитела (SMA)

Прогноза
• Без третман, речиси 50% од пациентите со тежок автоимун хепатитис (AIH) умираат за приближно пет години. [2]
• Изгледите за пациентите со AIH кои се третирани генерално се добри.
• Во рок од една година од запирање на третманот по хистолошка и биохемиска ремисија, 50-90% од пациентите имаат повторување на болеста.
• Цироза на црниот дроб се развива кај 30-50% од пациентите.

ЦЕЛ:
Да се покаже позитивниот ефект на информотерапија применувана во период од шест месеци на пациент болен од автоимун хепатитис, преку следење на повеќе параметри.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ:
Приказ на случај: Септември, 2011 год пациентот е хоспитализиран со интензивен иктер и со лабораториско-биохемиски анализи во прилог на акутен хепатитис. Исклучен е вирусен хепатитис. Следи регресија на иктерот и постепено подобрување на лабораториско-хемиските анализи. Испишан е иктеричен без субјективни тегоби.

Март, 2012 пациентот е повторно со интензивен иктер. Направени се следните испитувања:
• Биопсија на две парчиња ткива од кои поголемото е со должина од 1,5цм: во порталните зони е увидена инфилтрација на запаление со доминантни мононуклеарни ќелии, некрози, на едно место порто-централни фиброзни полиња.
• АNA-IFA (Аaнти нуклеарен антикор): позитивен резултат.
• Ултрасонографско снимање на абдомен: минимален хепатомегали, перипанкреатична лимфна нода со димензии од 10х23 мм.
• Протеинска електрофореза на серум: Gamma globulin зголемен 22.23 % (референтни вредности 9% до 20%)
• Зголемени вредности на:

Воспоставена дијагноза-автоимун хепатитис.

Со мерење на електропунктурни точки по методата на Фол се добиени следните резултати.

При испитување на инфективни агенси е утврдено присуство на Хепатит А и Хепатит С вируси.
Пациентот е третиран со 5 информотерапии во текот на шест месеци при што е следена неговата состојба преку електропунктурна дијагностика по Фол, и преку биохемиска лабораторија ( енизми АЛТ, АСТ и ГГТ).

РЕЗУЛТАТИ:
При првата појава на хепатитис кај пациентот повлекувањето на интензивното обојување на кожата и видливите лигавици започнало после еден месец а целосно повлекување на иктерот е увиден по два месеца и петнаесет дена. Со примена на информотерапија кај истиот пациент иктерот се повлече за само десет дена.

х-време (денови)
у-интензитет на обојување на кожа и видливи лигавици

х-време (денови)
у-интензитет на обојување на кожа и видливи лигавици

Со следење на вредностите за ензимите ALT, AST, GGT од биохемиската анализа започнувајќи од AST – 255.75 U/L; ALT- 944.53 U/L; GGT -94.50 U/L, е повеќе од видливо нивното враќање во рамките на нормални вредности. Лабораториски се потврдува добрата здравствена состојба на пациентот.

AST референтни вредности <37 U/L

ALT референтни вредности <41 U/L

GGT референтни вредности <50 U/L
На електропунктурната карта за дијагностика по Фол имавме многу добар увид во подобрувањето на општата слика на пациентот.

ЗАКЛУЧОЦИ:
Од добиените резултати може да заклучиме дека информотерапијата доведе до значително подобрување на состојбата на пациент болен од авотимун хепатит следена преку симптоматски пореметувања и биохемиски параметри.

РЕФЕРЕНЦИ:
1. Guidelines for the Management of Autoimmune Hepatitis, British Society of Gastroenterology (May 2011)
2. Decock S, McGee P, Hirschfield GM; Autoimmune liver disease for the non-specialist. BMJ. 2009 Sep 8;339:b3305. doi: 10.1136/bmj.b3305

на английском языке

TREATMENT OF AUTOIMMUNE HEPATITIS WITH INFORMOTHERAPY

Tatjana Ilijevska, Kristijan Davidovski

Skopje, Macedonia

INTRODUCTION
Autoimmune hepatitis (AIH) is a chronic disease of unknown cause, characterised by continuing hepatocellular inflammation and necrosis, which tends to progress to cirrhosis. Immune serum markers are often present and the disease is often associated with other autoimmune diseases.

Epidemiology
• The prevalence of autoimmune hepatitis (AIH) in Europe is estimated as being in the range of 10-17 cases per 100,000 persons.[1]
• It is most common in those aged between 10 and 30 years and those between 40 and 50 years but can occur at any age.
• AIH accounts for about 3% of liver transplantations in Europe.
• Women are affected three to four times more often than men.
Signs and tests
• Abnormal liver function tests
• Liver biopsy showing chronic hepatitis
Tests for autoimmune hepatitis:
• Anti-liver kidney microsome type 1 antibody (anti LKM-1)
• Anti-nuclear antibody (ANA)
• Anti-smooth muscle antibody (SMA)

Prognosis
• Without treatment, nearly 50% of patients with severe autoimmune hepatitis (AIH) die in approximately five years.[2]
• Outlook for treated patients with AIH is generally very good.
• Within one year of stopping treatment following histological and biochemical remission, 50-90% of patients have a disease relapse.
• Cirrhosis develops in 30-50% of patients.

OBJECTIVE:
To show the positive effect of informotherapy applied within six months of a patient suffering from autoimmune hepatitis, through monitoring of multiple parameters.

MATERIALS AND METHODS:
Case report: September, 2011 the patient was hospitalized with intense coloring of the skin and laboratory biochemical analyzes in addition to acute hepatitis. Excluded viral hepatitis. Followed regression of the coloring and gradual improvement of laboratory chemical analysis. He left the hospital with coloring without subjective complaints.

March, 2012 the patient was again with intense staining of the skin and visible mucosa. Following tests were made:
• two pieces of biopsy tissue from which one is greater than 1.5 cm in length: in the portal zones is observed inflammation with dominant mononuclear cell infiltration, necrosis, on one place porto-central fibrotic areas.
• ANA-IFA (Aanti nuclear antikor): positive result.
• Abdominal ultrasonographic imaging: minimum hepatomegaly, peripankreatic lymphatic Noda size 10×23 mm.
• Serum protein electrophoresis: Gamma globulin increased 22:23% (reference range 9% to 20%)
• Increased values:
ALP(Alkaline phosphatase) 187 U/L (40-150)
Aspartate aminotransferase 549 U/L (10-42)
Glutamine transferase GGT 138 U/L (11-50)
Alanine aminotransferase ALT 1633 U/L (5-32)
Iron 225 ug/dl (50-168)
Iron-binding capacity 171 ug/dl (260-410)

Established diagnosis of autoimmune hepatitis.

By measuring elektropunktural points by the method of Voll following results were obtained.

During testing of infectious agents we found the presence of Hepatitis A and Hepatitis C viruses.
The patient was treated with 5 informotherapies over six months and his condition was monitored through measurement of elektropunktural points by Voll, and through biochemical laboratory (enzymes ALT, AST and GGT).

RESULTS:
When the first time hepatitis occurred in this patient reduction of coloring of the skin and visible mucosa started after one month and complete withdrawal of the coloring was observed after two months and fifteen days. By applying informotherapy in the same patient all coloring pull in just ten days.

x-time (days)
y-intensity of staining on the skin and visible mucosa

x-time (days)
y-intensity of staining on the skin and visible mucosa

With the following values for the enzymes from biochemical analysis ALT, AST, GGT starting from AST – 255.75 U/L; ALT- 944.53 U/L; GGT -94.50 U/L, is more than evident their return within the normal range. Laboratory confirms the good health of the patient.

AST reference values <37 U/L

ALT reference values <41 U/L

GGT reference values <50 U/L
Elektropunktural diagnostic card by Voll had a very good insight into improving the overall picture of the patient.

CONCLUSION:
From the results we can conclude that informotherapy lead to substantial improvements in patient suffering from autoimmune hepatitis followed by symptomatic disorders and biochemical parameters.
REFERENCES:
1. Guidelines for the Management of Autoimmune Hepatitis, British Society of Gastroenterology (May 2011)
2. Decock S, McGee P, Hirschfield GM; Autoimmune liver disease for the non-specialist. BMJ. 2009 Sep 8;339:b3305. doi: 10.1136/bmj.b3305